ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
คู่มือประชาชน
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
[25-06-2024]
วันที่ 9  เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย  อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
[09-04-2024]
 
กิจกรรม
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
[22-03-2024]
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬา อบต.บ้านฟ้า
[23-02-2024]
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลกู่สวนแตง มีถนนสายหลักคือ

ถนนลาดยางเส้น ทล. ๒๐๒ สายบ้านหนองแวง-โนนไฮ ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ถนนลาดยางเส้น ทล. ๒๐๒ สายบ้านแก-บ้านบาก ถนนส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.หินคลุกและถนนดิน ซึ่งส่วนใหญ่ถนนยังไม่สะดวกในการคมนาคมขนส่งต้องการก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและสัญจรไปมาในเขตตำบลกู่สวนแตง ดังนี้

ถนนลาดยาง 2 สาย

ถนนคอนกรีต 3 สาย

ถนนหินคลุก ๑๒ สาย

ถนนลูกรัง -

ถนนดิน ๑๕ สาย

2 การไฟฟ้า

ประชาชนตำบลกู่สวนแตงมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกครัวเรือน อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตงมีการวางสายดับ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟภายในหมู่บ้านทั้ง 1๒ หมู่ จำนวน ๑2๐ ดวง

3 การประปา

ระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประชาชนสามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

1) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านกู่สวนแตง เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 28๓ ครัวเรือน

2) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านโนนไฮ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิต ๑0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๔0 ครัวเรือน

3) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 2­๒๘ ครัวเรือน 4) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลุบทุ่ม เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 1๕๑ ครัวเรือน

5) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านโคกจิกน้อย เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็กอัตราการผลิต ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 180 ครัวเรือน

6) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ เป็นระบบประปาบาดาล ขนาดเล็ก อัตราการผลิต ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน ๖๓ ครัวเรือน

7) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1๑ บ้านนาฝาย เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก อัตราการผลิต ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน ๔๘ ครัวเรือน

4 โทรศัพท์

ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการตัดตั้งเสากระจายสัญญาณของโทรศัพท์หลายเครือข่ายในพื้นที่ เช่น เครือข่าย one-two call, Detac, Ture ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสะดวกสบาย

5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

การขนส่งเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลกู่สวนแตงมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยได้รับการบริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอพุทไธสงทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ป่าคาหลวง 226 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โทรศัพท์ 0-5471-9415 โทรสาร 0-5471-9416
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.