ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
คู่มือประชาชน
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
[25-06-2024]
วันที่ 9  เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย  อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
[09-04-2024]
 
กิจกรรม
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
[22-03-2024]
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬา อบต.บ้านฟ้า
[23-02-2024]
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสมณาวาส , โรงเรียนบ้านโนนไฮ , โรงเรียนบ้านหนองเรือ, โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ((เทพผาประชานุกูล) ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

โรงเรียนวัดสมณาวาส

ชั้น

จำนวนนักเรียน

อนุบาล 2- อนุบาล 3

25

ป.1 – ป. 4

59

ป.5 – ป. 6

36

รวม

115

บุคลากรครู / อาจารย์ ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 10 คน

โดยมี นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสมณาวาส

โรงเรียนบ้านโนนไฮ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

อนุบาล 2- อนุบาล 3

12

ป.1 – ป. 4

37

ป.5 – ป. 6

18

รวม

67

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 5 คน หญิง 6 คน รวม 11 คน

โดยมี นายวินัย แก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนไฮ

โรงเรียนบ้านหนองเรือ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

อนุบาล 2- อนุบาล 3

14

ป.1 – ป. 4

36

ป.5 – ป. 6

13

รวม

63

บุคลากรครู / อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวม 9 คน

โดยมี นางวริศรา ไกรเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองเรือ

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

อนุบาล 2- อนุบาล 3

9

ป.1 – ป. 4

27

ป.5 – ป. 6

11

รวม

47

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 4 คน รวม 7 คน

โดยมี นายอัศวิน ดีมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง

การจัดการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 2 แห่ง คือ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมณาวาส ตำบลกู่สวนแตง ได้รับถ่ายโอนจาก สปช. มีบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน ๒5 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเองโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดมีบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน ๖๓ คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

18

12

30

15

16

31

12

13

25

ครูผู้ช่วยเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส

1. นางมาลา นามสุดตา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดสมณาวาส)

2. นางสาวอรอุมา น่วมไธสง ดูแลเด็กเล็ก

3. นางสาวศิรินทิพย์ ปกพันธุ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

17

20

37

17

21

38

15

21

36

ครูผู้ช่วยเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเรือ

1. นางพีรญา มาตรวิเศษ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหนองเรือ)

2. นางนิตยา กลางขอนนอก ครู

3. นางชนัญญา ริ่งไธสง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กู่สวนแตง มีอัตราเพิ่มขึ้น ในปี 2561 และในอนาคตมีอัตราลดลง เพราะเขตตำบลกู่สวนแตงเป็นชุมชนชนบทที่มีความเจริญขึ้นและมีการรณรงค์ด้านสาธารณสุขด้านการคุมกำเนิด ประชากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง

4.2 การสาธารณสุข

ตำบลกู่สวนแตงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตั้งอยู่ที่บ้านบาก หมู่ที่ 3 โดยมีบุคลากรดังนี้

1. นางวลัยลักษณ์ วรสีหะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

2. นายเผ่าพงษ์ สืบสำราญ นักวิชาการสาธารณสุข

3. นายประยัติ วึบชัยภูมิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

4. นางสาวสุจิราวัตร สูงแข็ง พยาบาลวิชาชีพ

5. นางสาว รติยาพร ชื่นอุรา พยาบาลวิชาชีพ

6. นางสาวสุกัญญา ฝากไธสง เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุข

7. นางรสินทรา แรกไธสง จนท.บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)

8. นางสาวนิภาพร บุตรฉิม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

4.3 อาชญากรรม

สถิติข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลกู่สวนแตง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)

ลำดับที่

ประเภทอาชญากรรม

การดำเนินการ

ทางกฎหมาย

จำนวน

ผู้กระทำความผิด

1

ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ

- การข่มขืนกระทำชำเรา

-

-

2

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

- ลักทรัพย์

-

-

3

ฐานความผิดพิเศษ

- ตาม พรบ.ป่าไม้

-

-

4

คดีอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

- การจำหน่ายครอบครอง/เพื่อจำหน่าย ยาเสพติด

- ครอบครองยาเสพติด

- เสพยาเสพติด

- การพนัน

- การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-

-

-

-

-

-

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลกู่สวนแตง ส่วนใหญ่จะพบปัญหาในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่อยากลองอยากรู้และคึกคะนอง แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตงร่วมกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้มีการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการค้นหาผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย 25 ตาสับปะรด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยา อบรมพัฒนาอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ส่วนข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ

ลำดับที่

ประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การดำเนินการ

ทางกฎหมาย

จำนวน

ผู้กระทำความผิด

1

2

ครอบครองยาเสพติด

เสพยาเสพติด

รับแจ้ง/จับกุม

รับแจ้ง/จับกุม

-

-

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1

2

การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

การอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด

- คน

- คน

4.5 การสังคมสงเคราะห์

การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการและประสานความร่วมมือในการสงเคราะห์ทั้งตามนโยบายรัฐบาลและตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ในพื้นได้ ดังนี้

1) ผู้สูงอายุ จำนวน 781 คน

2) ผู้พิการ จำนวน 220 คน

3) ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน

นอกเหนือจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน การซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย การยังชีพต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ป่าคาหลวง 226 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โทรศัพท์ 0-5471-9415 โทรสาร 0-5471-9416
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.