ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
คู่มือประชาชน
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงร่วมกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
[25-06-2024]
วันที่ 9  เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย  อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง นายเฉลิมชัย อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรร
[09-04-2024]
 
กิจกรรม
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
[22-03-2024]
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬา อบต.บ้านฟ้า
[23-02-2024]
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

1.ด้านกายภาพ

          1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

หมู่ที่1 บ้านป่าคา

หมู่ที่2 บ้านป่าคาใหม่

หมู่ที่3 บ้านวังยาว

หมู่ที่4 บ้านนาหวาย

หมู่ที่5 บ้านนาหวายใหม่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)

ตั้งอยู่ที่ 226  หมู่  2 ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190

โทรศัพท์  054-719415

โทรสาร   054-71941

www.phakaluang.go.th

e-mail.phakaluang@gmail.com

1.2.ลักษณะภูมิประเทศ

          ภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ซึ่งมีความลาดชัน พื้นที่ราบลุ่มมีส่วนน้อย ได้แก่ ที่ราบลุ่มลำน้ำสวด ลำน้ำพี้ ที่ราบลุ่มแคบๆๆ ตามหุบเขาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่เหมาะสำหรับสร้างอ่างเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือฝาย ฯลฯ

1.3.ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง เป็นแบบฝนเมืองร้อน แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม

1.4ลักษณะดิน

ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลป่าคาหลวง สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่

-กลุ่มดินนา

-กลุ่มดินไร่

-กลุ่มดินตื้น

-ภูเขา

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลป่าคาหลวง มีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้

ลำน้ำสวด

ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูง  ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไหลผ่าน

ตำบลป่าคาหลวง และไหลไปบรรจบกับลำน้ำพี้ที่บ้านนาหวาย หมู่ 4 ตำบลป่าคาหลวง

ลำน้ำพี้

ต้นน้ำเกิดจากภูเขาบริเวณลำน้ำพี้ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ไหลผ่านบ้านพี้

เหนือ บ้านพี้ใต้ และไหลไปบรรจบกับลำน้ำสวดที่บ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาหลวง และไหลลงสู่แม่น้ำยมที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา

ลำน้ำสีพัน

ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูง  บริเวณขุนสีพัน เขตตำบลสวด ไหลผ่านบ้านป่าคา บ้านป่าคาใหม่

ไหลไปบรรจบลำน้ำสวดที่บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 6 ตำบลสวด

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-แม่น้ำ/ลำห้วย  3 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย

-บ่อน้ำตื้น

-บ่อโยก

-พนังกั้นน้ำ

-ดาดลำเหมืองคอนกรีต

-สระน้ำ

-อ่างเก็บน้ำ

-บ่อบาดาล

1.6 ลักษณะของต้นไม้และป่าไม้

ตำบลป่าคาหลวง มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญดังต่อไปนี้ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้สนฯลฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ป่าคาหลวง 226 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โทรศัพท์ 0-5471-9415 โทรสาร 0-5471-9416
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.